GUF - God Underholdende Folkemusik

Privatlivspolitik for Foreningen God Underholdende Folkemusik

19. november 2018

Foreningen GUFs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort
fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger i forbindelse med registrering på medlemsliste, og ved udsendelse af nyhedsbreve, informationer og lignende. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når du ikke længere er medlem af foreningen, eller ikke ønsker at modtage nyhedsbreve.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Foreningens formand er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Jørgen Rahbek
Sofiendalvej 61, 5500 Middelfart
CVR: 11342906
Telefonnr.: 25586506
Mail: jrahbek-stribnet.dk
Website: www.guf-strib.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger for vores medlemmer:

Almindelige personoplysninger:

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og e-mailadresse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling:

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

Formål:

1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:

o Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.

o Som led i foreningens musikaktiviteter – information herom.

o Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent.

Afholdelse af musikarrangementer i foreningen.

Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret koncert.

Samtykke

Ved indmeldelse i foreningen giver du samtidig tilsagn om at vi må kontakte dig med relevant information om foreningen i form af nyhedsbreve, opkrævning af kontingent, indkaldelse til generalforsamling og andet relevant.

Dine personoplysninger behandles til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

En gang om året i forbindelse med årsregnskabet revideres medlemslisten. Kontaktoplysninger gemmes 1 år efter at medlemskabet ikke er fornyet. Herefter slettes kontaktoplysningerne.

Man kan til en hver tid melde sig ud af foreningen og blive slettet af medlemslisten.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, gennemføres ændring eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Smitteopsporing af COVID-19

Styrelsen for Patientsikkerhed orienterer os, hvis der er en koncertdeltager, der er testet positiv for COVID-19. Hvis du har købt billetter til den samme koncert som vedkommende, vil vi – i det omfang Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler det - behandle dine almindelige personoplysninger i form af dine kontraktoplysninger for at orientere dig om den konstaterede smitte. Det gør vi for at varetage dine og andres vitale interesser og for at begrænse og overvåge spredningen af COVID-19 epidemien.


Printvenlig version

Persondata.pdf